Kjøpsbetingelser

Generelt
Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg av varer og tjenester fra Reuseshop.no til forbrukere, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.reuseshop.no er bare tilgjengelig på norsk.
Vi leverer foreløpig kun til Norge.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er reuseshop.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående

1. Parter
Selger er: Reuseshop.no og blir i det følgende benevnt som “Re-Use”.
Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”kunden”, “du”, “deg”, “din” eller “ditt”.”

2. Bestillings- og avtaleprosess
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt av kjøper. Ordrebekreftelse gis pr. mail. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge Re-Use sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller Re-Use skriftlig/per mail kansellerer ordren.
Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.
Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen din.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.”

3. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.
Re-Use vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra Re-Use eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor Re-Use fra kjøperens side. Re-Use tar intet ansvar for følgefeil som eventuelt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/eller de faktiske spesifikasjonene angående et produkt. Re-Use tar også forbehold om feil i produktinformasjonen.

4. Priser
Alle priser er normalt oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift hvis ikke annet er bemerket. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som MVA, utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Unntak er ved bestilling av eventuelle større/tyngre produkter (møbler) som sendes direkte fra underleverandør eller fra oss (hvis vi har varen på lager) hvor fraktkostnader faktureres særskilt. Unntaket gjelder også store kvantumsbestillinger som overstiger Bring/Posten Norge sine maks vekt/volums leveringer (35 KG), her vil varene sendes direkte fra underleverandør eller fra oss (hvis vi har varene på lager) hvor fraktkostnader faktureres særskilt.
Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Dette kan være endrede leverandørpriser, endrede valutakurser og lignende. Det tas forbehold om trykkfeil i annonsemateriell.

5. Betaling
Du kan betale trygt med kredittkort eller din PayPal konto, betalingstjenesten er levert av PayPal og er en av verdens sikreste. Ved spesielle tilfeller kan du også betale med oppkrav på postkontoret, eller ved forhåndsbetaling, men dette må avklares på forhånd av bestillingen (send oss en forespørsel via mail). Velg det som passer best for deg.
Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering.
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på NOK 450,- for tur/retur frakt og ekspedisjonsgebyr. Har vi hatt ekstra omkostninger pga at pakken er stor, vil gebyret øke deretter. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.
Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med Forsinkelsesrenteloven

6. Levering og forsinkelse
Produktene til Re-Use er håndlagde produkter som medfølger at varene blir satt i produksjon etter eventuelt bestilling, derfor vil leveringstiden være ca. 4-5 uker. Vi tar forbehold om at leveringstiden kan bli lenger eller kortere en dette, avhengig av produksjonskapasiteten ved bestillingstidspunktet. Faktisk leveringstid avhenger av våre verksted/fabrikker og leverandørers leveringsdyktighet.
Re-Use vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel, beregnet ut ifra opplysninger fra våre verksted/fabrikker og leverandører. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte.

Dersom leveringen av produktene blir lenger en 4-5 uker, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

7. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Re-Use i rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget.

8. Reklamasjon
Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til Re-Use skriftlig via mail.
Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til oss og helst på ankomst dagen via mail. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet, eller varen er tydelige skadet under transport, må du også melde dette direkte til det postkontoret som du kvitterer ut pakken av. 
De vil da sende oss en skademelding og erstatte varen, slik at vi kan sende en ny vare til deg.

Reklamasjon dekker ikke problemer som oppstår på grunn av normal slitasje eller feil montering
Se under Leveranse på www.reuseshop.no for korrekt framgangsmåte ved retur.
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

9. Angrerett
Re-Use følger prinsippene i Angrerettloven (kjøp i Norge) for returer med rett til pengene tilbake for varer som er kjøpt via vår nettbutikk. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. Vi gjør oppmerksom på at salg direkte fra fysisk lager/butikk ikke omfattes av angrerett.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den og helst i original emballasje.

Salgsvarer og metervarer omfattes ikke av returrett.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kunde.
Tilbakebetaling av returvaren(e) skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.
Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

10. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Alle tvister skal løses etter norsk rett.